O projektu: Museo Mundial

Žijeme ve světě, v němž nás všechny spojuje naše jednání a rozhodování. I vzdálené události se nás dotýkají a dopadají na nás a naše rozhodnutí mají dopad jinde. Smyslem evropského projektu Museo Mundial je prostřednictvím výstav a muzejních intervencí vyvolat zájem a diskusi o Rozvojových cílech tisíciletí, které jsou prioritou OSN. Jedná se o snahu využít zatím opomíjené spolupráce mezi výstavními institucemi s rozvojovými organizacemi pro seznámení veřejnosti s programy a tématy, které propojují náš lokální pohled s globálním kontextem.

Muzea jsou dosud nedostatečně využitou platformou pro rozvojové vzdělávání. Přitom již jejich existující expozice se explicitně či implicitně problematiky spojené s rozvojovou agendou dotýkají.

Pro podporu konceptu Rozvojových cílů tisíciletí je nezbytné, aby rozvojové vzdělávání bylo dostupné široké veřejnosti. K tomuto účelu projekt využívá faktu, že evropská muzea v cílových zemích vykazují stabilní každoroční návštěvnost více než milion lidí. Tohoto předpokladu projekt využívá, stejně jako faktu, že v jejich expozicích není příliš často k nalezení téma rozvojového vzdělávání, tudíž ani koncept Rozvojových cílů tisíciletí. Projekt je zaměřen na překlenutí této mezery. Bude využívat stabilní vysoké návštěvnosti a expozice budou doplněny tématy a nástroji rozvojového vzdělávání. Pro tento účel bude ve spolupráci se všemi partnery projektu vyvinuto 40 nástrojů globálního vzdělávání o Rozvojových cílech tisíciletí pro muzea v zapojených zemích (Maďarsko, Německo, Portugalsko a Česká republika), jejichž expozice navštíví 90 000 návštěvníků. Těmito metodami bude dále inspirováno mnoho dalších muzeí a veřejných institucí či neziskových organizací, které mohou tyto nástroje v budoucnosti využívat, a šířit tak dopad výstupů projektu. Tím se bude zvyšovat dopad globálního vzdělávání v muzeích.

Web, na kterém najdete postupy přípravy jednotlivých nástrojů projektu Museo Mundial, jak byly realizovány v Německu, České repupblice, Maďarsku a Portugalsku:

www.museomundial.org

EDUCON finep Evropská komise   Česká rozvojová agentura

Projekt Museo Mundial je realizován s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury.
Za jeho obsah je odpovědný EDUCON a nemůže být vnímán jako stanovisko EU či ČRA.