Nový start s Novými Cíli

realizace: 2016

Klíčovým nástrojem projektu je kampaň Česko proti chudobě - www.ceskoprotichudobe.cz

O projektu

Záměrem projektu je zvýšit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje a nadále zvyšovat zájem o rozvojovou spolupráci a řešení globálních otázek a rozšiřování zájmu.

Cílem projektu je vytvořit ve spolupráci s dalšími organizacemi, institucemi a experty komunikační strategii, která dokáže dostatečně srozumitelně a efektivně přiblížit složitou problematiku udržitelného rozvoje a celého rámce SDGs, který představuje 17 cílů, 169 úkolů a přes 300 indikátorů. Komunikaci budeme moci postupně zkoušet na akcích v různých regionech ČR díky využití sítě spolupracujících koordinátorů z minulých osvětových projektů k MDGs a kampaně Česko proti chudobě i na dalších akcích za zvyšování povědomí pořádaných spolupracujícími organizacemi. Bude vytvořena dočasná pracovní skupina, kde se organizace dohodnou na formě další spolupráce do budoucnosti.

Výstupy projektu

  1. Komunikační strategie, která umožní komunikovat složitou problematiku SDGs a rozvojové tématiky obecně.
  2. Spolupráce s organizacemi a aktivními občanskými skupinami v celé České republice na přípravě a realizaci akcí na podporu SDGs a rozvojové spolupráce s přihlédnutím k aktuálním problémům.
  3. Vytvoření nové platformy k podpoře rozvojové problematiky.
  4. Řízení projektu – průřezová aktivita.

Cílové skupiny

Multiplikátoři – Multiplikátory v našem projektu označujeme nestátní aktéry (spolky, neformální občanské iniciativy, aktivní jedince, soukromé subjekty, obecní instituce atp.), kteří ve spolupráci s námi organizují aktivity na podporu rozvojového vzdělávání a zvyšování povědomí o globální odpovědnosti. Ti jsou hlavními příjemci našeho projektu, protože právě oni budou profitovat z jeho výstupů. Tato cílová skupina zároveň zásadním způsobem přispívala a přispívá k rozšiřování povědomí o globálních otázkách tím, že šíří informace mezi další cílové skupiny.

Pracovnice a pracovníci v médiích – Média jsou klíčovým informačním kanálem k veřejnosti, kterou oslovujeme s cílem získat její aktivní působení v procesu informování a zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci u široké veřejnosti. Komunikační strategie napomůže nejen komunikaci s médii, ale usnadní i médiím samým přístup k problematice rozvojové spolupráce a pochopení problematiky Cílů udržitelného rozvoje.

Široká veřejnost – Naší cílovou skupinou zůstává i nadále široká veřejnost (včetně jejích jednotlivých podmnožin vhodných k oslovování specifickými cestami a formami), která se prostřednictvím aktivit organizovaných v rámci projektu seznamuje s rozvojovou spoluprací.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR Česká rozvojová agentura

Projekt probíhá s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury.