Zahraniční rozvojová pomoc ČR

 Stránky projektu "Ověření forem vzdělávání, osvěty a popularizace rozvojové spolupráce pro zvýšení zájmu a podpory veřejnosti pro oblast ZRP"  
 

Hlavní strana Rozvojová pomoc Osvětové akce Dokumenty

 

Rozvojové cíle tisíciletí

Výběr:

Úvod

Rozvojové cíle tisíciletí

Kdo pomoc zajišťuje?

Užitečné odkazy


Kompletní dokument
Ke stažení zde

Rozvojové cíle tisíciletí, tzv. Millennium Development Goals, jsou programem na snížení chudoby sestaveným ze závazků přijatých na mezinárodních konferencích a summitech během devadesátých let a schváleným v září roku 2000 v OSN 147 hlavami států a vlád z celkem 191 zemí. Ze souboru osmi rozvojových cílů, které mají být splněny do roku 2015 (výchozím je rok 1990), je prvních sedm cílů zaměřeno na zlepšení situace v nejchudších zemích světa, poslední cíl se týká i vyspělých států, které by měly usilovat o vybudování globálního partnerství.

PRVNÍ CÍL - ODSTRANIT EXTRÉMNÍ CHUDOBU A HLAD
Úkol do roku 2015: snížit na polovinu počet lidí, kteří žijí z méně než 1 USD na den a trpí hladem. Asi 1,2 miliardy lidí je nuceno žít s denním příjmem nižším než jeden americký dolar. Téměř 800 milionů lidí nemá dostatek jídla, který by jim umožňoval vést normální, zdravý a aktivní život.

DRUHÝ CÍL - DOSÁHNOUT ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY
Úkol do roku 2015: Zajistit, aby všichni chlapci a všechny dívky dokončili základní vzdělání. Téměř 113 milionů dětí dosud nenavštěvuje základní školy. Více než 850 milionů lidí na celém světě neumí číst a psát.

TŘETÍ CÍL - PROSAZOVAT ROVNOST POHLAVÍ A DÁT VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ ŽENÁM
Úkoly do roku 2005 a 2015: Odstranit nerovnosti mezi pohlavími v základním a středním školství do roku 2005 a na všech úrovních do roku 2015. V mnoha zemích nemají ženy stejný přístup ke vzdělání jako muži, dalším problémem je postavení žen na trhu práce a nerovné zastoupení mužů a žen v rozhodovacích procesech. Dvě třetiny negramotných osob na světě jsou ženy a podíl žen mezi nezaměstnanými je oproti mužům dvojnásobný.

ČTVRTÝ CÍL - SNÍŽENÍ DĚTSKÉ ÚMRTNOSTI
Úkol do roku 2015: Snížit úmrtnost dětí do pěti let o dvě třetiny. Každoročně umírá asi 11 milionů dětí mladších pěti let z příčin, jimž je možné zabránit.

PÁTÝ CÍL - ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ MATEK
Úkol do roku 2015: Snížit podíl porodní úmrtnosti matek o tři čtvrtiny. V rozvojových zemích je riziko úmrtí při porodu 1 : 48.

ŠESTÝ CÍL - ZAMEZIT ŠÍŘENÍ HIV/AIDS, MALÁRIE A TUBERKULÓZY
Cíl do roku 2015: Zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS, malárie a dalších chorob. Asi 40 mil. osob žije s HIV/AIDS. Kolem 120 milionů párů nemá přístup k antikoncepci, i když by ji chtělo užívat.

SEDMÝ CÍL - ZAJISTIT TRVALOU UDRŽITELNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Úkoly do roku 2015 a 2020: Začlenit principy trvale udržitelného rozvoje do státních politik a zabránit ztrátám přírodního bohatství. Do roku 2015 snížit počet lidí bez přístupu k pitné vodě na polovinu . Více než miliarda lidí postrádá přístup k nezávadné pitné vodě a asi 2,4 miliardy k základní hygieně. Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 milionů obyvatel příměstských chudinských čtvrtí.

OSMÝ CÍL - POSILOVÁNÍ SVĚTOVÉHO PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ
Úkoly do roku 2015: Zejména vyspělé země jsou vyzývány ke splnění následujících úkolů:
Zpřístupnění trhů: zajistit volný přístup na své trhy pro zboží vyprodukované v chudých zemích - přijmout politiku bezcelního a beztarifního přístupu na své trhy pro veškeré zboží z nejzaostalejších zemí.
Odpouštění dluhů: zavést do praxe program snižování tíživosti dluhů chudých zemí a odhodlat se ke zrušení oficiálních dluhů těžce zadlužených chudých států, pokud prokáží své hmatatelné úsilí o snížení chudoby.
ODA (oficiální rozvojová pomoc): zvýšit rozvojovou pomoc zemím, které své prostředky prokazatelně používají na snižování chudoby.

Jak stránku vytisknout

Copyright (c) 2000-2010 EDUCON, o.s., Tesaříkova 1027/2, 102 00, Praha 10, tel. 272 930 683