Zajímejte se o Rozvojové cíle tisíciletí

Přijďte si do Rock Café vyměnit oblečení!

Rozvojový cíl tisíciletí č. 5: Zlepšit zdraví matek

Tento cíl si klade za úkol dosáhnout snížení úmrtnosti matek o tři čtvrtiny. Úmrtnost matek na komplikace související s těhotenstvím nebo porodem je v rozvojovém světě závažným problémem. Každých 90 vteřin zemře ve světě jedna žena právě na základě těchto komplikací. Mezi nejčastější příčiny smrti patří krvácení, infekce či neodborně prováděné potraty. 99 % žen, které takto zemřou, je z rozvojových zemí. Až 80 % těchto úmrtí by přitom bylo možné zamezit dostupnou lékařskou péčí.

Rozvojový cíl 5 má proto dosáhnout zajištění všeobecné dostupnosti gynekologicko-porodnické péče pro tyto ženy. Jedná se především o zvýšení množství porodů za asistence vyškoleného personálu. Další body si kladou za cíl osvětu a rozšíření antikoncepce, které by dívkám a mladým ženám umožnila rodičovství lépe plánovat. Právě u skupiny dívek do 20 let je riziko úmrtí při porodu až dvojnásobně vyšší než u žen, které porodí po 20. roku svého života. Každému třetímu úmrtí ženy v souvislosti s porodem a těhotenstvím by mohlo být zabráněno, kdyby antikoncepce byla dostupná ženám, které by o ní měly zájem.

Aktivity, které souvisejí s plněním 5. Rozvojového cíle tisíciletí vyvíjejí i české neziskové organizace. Podpořením některé z nich tak můžete přispět k realizaci projektu, který zlepší zdraví matek v konkrétním regionu

CO SE POVEDLO

Mezi příklady úspěšných projektů patří lze uvést Projekt organizace Člověk v tísni „Zlepšování zdravotnické péče o matku a dítě v Kambodži“, kde je právě úmrtnost matek při porodu velmi vysoká. Ženy často upřednostňují neodborně vedené porody doma. Ženy, které u porodů tradičně asistují často nejsou schopny pomoci v případě komplikací. Projekt měl za cíl posílit důvěru mezi obyvateli venkova ve státní zdravotnická zařízení a naučit ženy vyhledávat pomoc právě v nich. V rámci projektu byl porodnicím zajištěn stálý přívod elektrické energie a vody bylo poskytnuto základní vybavení a materiál. Mezi obyvatelkami probíhala osvětová kampaň, kdy bylo ženám vysvětlováno, jak o sebe mají pečovat v době těhotenství a které příznaky signalizují nutnost vyhledání odborné pomoci. Dále se organizace podílela na vzniku fondů, které zajišťují bezplatnou zdravotní péči pro nejchudší rodiny z jednotlivých komunit.

Díky projektu tak porodnost ve zdravotních střediscích stoupla o 37 % a počet před a poporodních prohlídek stoupl o 20 %. Přístup k bezplatné zdravotní péči získalo více než 5, 5 tisíce nejchudších členů komunit .

Přehled projektů českých organizací zabývajících se zdravím matek

Člověk v tísni

ADRA

Arcidiecézní charita Praha

Další odkazy

 

The World Health Report 2005 - Make every mother and child count
http://www.who.int/whr/2005/en/index.html

Informace o Rozvojových cílech tisíciletí v české jazyce:
http://www.ceskoprotichudobe.cz/?id=37-rozvojove-cile-tisicileti

Evropská komise

Projekt probíhá s podporou Evropské komise.